UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

I IZMJENA I DOPUNA FINANC.PLANA 2018.-UKUPNO

PRIHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije ukupno
636 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 2.399.077,00 2.399.077,00
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 100,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 772.500,00 772.500,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 152.500,00 152.500,00
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOV.DJELATN.PRORAČUN.KORISNIKA 910.237,46 910.237,46
683 OSTALI PRIHODI 6.750,00 6.750,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 520,00 520,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 46.756,83 46.756,83
UKUPNO 2.399.077,00 910.237,46 0,00 826.106,83 152.500,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 4.288.441,29

UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

I IZMJENA I DOPUNA FINANC.PLANA 2018.-UKUPNO

RASHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije ukupno
311 PLAĆE 1.973.154,00 1.973.154,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 75.189,00 75.189,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 339.383,00 339.383,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 112.260,00 112.260,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 320.886,00 682.350,00 40.000,00 520,00 1.043.756,00
323 RASHODI ZA USLUGE 388.335,00 98.256,83 82.500,00 569.091,83
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 600,00 600,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11.351,00 14.156,46 45.500,00 71.007,46
341 KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE 0,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12.000,00 12.000,00
361 POTPORE INOZEMNIM VLADAMA 0,00
362 POTPORE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 0,00
363 POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00
371 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 0,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00
418 PREDUJMOVI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 60.000,00 30.000,00 90.000,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 0,00
425 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00
428 PREDUJMOVI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00
431 PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJED. 2.000,00 2.000,00
441 RASHODI ZA NABAVU ZALIHA 0,00
448 PREDUJMOVI ZA PROIZVEDENU KRATKOTRAJNU IMOVINU 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 0,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJ­SKU IMOVINU 0,00
458 PREDUJMOVI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,00
511 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE DRUGIM RAZINAMA VLASTI 0,00
521 IZDACI ZA KOMERCIJALNE I BLAGAJNIČKE ZAPISE 0,00
522 IZDACI ZA OBVEZNICE 0,00
523 IZDACI ZA OPCIJE I DRUGE FINANCIJSKE DERIVATE 0,00
524 IZDACI ZA OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE 0,00
525 IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE 0,00
UKUPNO 2.399.077,00 910.237,46 0,00 826.106,83 152.500,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 4.288.441,29