UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

PRIHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije prodaja imovine agencija za plaćanja-školska shema ukupno
636 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 2.453.538,00 875,00 2.454.413,00
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 3.765,44 3.765,44
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 100,00 100,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 777.000,00 777.000,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 144.300,00 144.300,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE 500,00 500,00
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOV.DJELATN.PRORAČUN.KORISNIKA 1.217.098,17 1.217.098,17
683 OSTALI PRIHODI 7.500,00 7.500,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 520,00 520,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 152,45 152,45
UKUPNO 2.453.538,00 1.217.098,17 0,00 784.752,45 144.300,00 500,00 520,00 4.640,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.349,06

UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

RASHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije prodaja imovine agencija za plaćanja-školska shema ukupno
311 PLAĆE 2.021.001,00 2.021.001,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 86.689,00 86.689,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 333.465,00 333.465,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 109.460,00 109.460,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 353.245,00 687.600,00 44.000,00 4.375,00 1.089.220,00
323 RASHODI ZA USLUGE 683.754,99 51.000,00 70.300,00 805.054,99
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 500,00 500,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12.383,00 9.658,18 46.152,45 68.193,63
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 14.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 40.000,00 30.000,00 500,00 520,00 71.020,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 4.480,00 4.480,00
431 PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJED. 2.000,00 2.000,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 265,44 265,44
UKUPNO 2.453.538,00 1.217.098,17 0,00 784.752,45 144.300,00 500,00 520,00 4.640,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4.605.349,06