UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije prodaja imovine agencija za plaćanja-školska shema Državna domijada ukupno
636 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 2.739.987,00 576,75 2.740.563,75
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.436,51 4.436,51
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 50,00 50,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 508.000,00 508.000,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 64.300,00 64.300,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE 2.000,00 2.000,00
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOV.DJELATN.PRORAČUN.KORISNIKA 858.768,39 858.768,39
683 OSTALI PRIHODI 5.600,00 5.600,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 500,00 500,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 173.771,59 173.771,59
UKUPNO PRIHODI 2.739.987,00 858.768,39 0,00 687.421,59 64.300,00 2.000,00 500,00 5.013,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4.357.990,24

UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RASHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije prodaja imovine agencija za plaćanja-školska shema Državna domijada ukupno
311 PLAĆE 2.252.865,00 2.252.865,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 101.899,00 101.899,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 371.723,00 371.723,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 96.954,00 96.954,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 276.938,00 445.304,00 21.000,00 4.379,88 747.621,88
323 RASHODI ZA USLUGE 421.505,00 225.417,59 23.300,00 670.222,59
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 500,00 500,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13.500,00 12.371,39 16.700,00 42.571,39
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 14.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 34.500,00 20.000,00 2.000,00 500,00 57.000,00
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.000,00 2.000,00
425 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00
431 PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJED. 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 633,38 633,38
UKUPNO RASHODI 2.739.987,00 858.768,39 0,00 687.421,59 64.300,00 2.000,00 500,00 5.013,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4.357.990,24